Pandangan Imam Shafi'ie Terhadap Tasawuf

Bismillah wal-hamdulillah wa-salatu wa-salam 'ala Rasulillah, amma ba'd.

Berikut kami jelaskan secara ilmiah salahfaham dan kekeliruan Ustaz Muhammad Mazdiuky. Semoga Allah memberkatinya dan memberinya Taufiq dan HidayahNya.

Semoga dengan penjelasan ini, para pengunjung dan pembaca lelaman kami dapat menilai dengan lebih baik antara yang benar dan yang keliru.

Jawapan kami akan terbahagi kepada LIMA bab yang ringkas seperti berikut:

1) Memahami ilmu sanad dan matan
2) Kedudukan kitab Diwan as-Shafi'ie
3) Kritik syair dari sudut sanad
4) Kritik syair dari sudut matan


Semoga para pembaca memahami penat jerih dan kesukarannya berteguh di atas prinsip ilmu, demi mempertahankan kebenaran. Doakanlah supaya kami sentiasa ber-istiqamah di atas jalan ilmu yang benar dengan sandaran wahyu dan petunjuk para ulama muktabar yang berpegang di atas manhaj yang sama.


1) Memahami ilmu sanad dan matan

Ilmu sanad dan matan adalah sebahagian daripada Ilmu Musholahul Hadits.

Dari segi istilahnya bila disebutkan Ilmu Musholahul Hadits maka ia adalah:
“Ilmu yang dengannya diketahui hal perawi dan apa yang diriwayatkannya dari segi samada ia diterima atau tertolak”.

Bilamana disebutkan “hal perawi” maka di dalam agama Islam ada sesuatu yang istimewa yang tiada di dalam agama lainnya bahkan tidak pula tamaddun manapun sehingga hari ini, iaitu pemeliharaan isnad atau sanad.

Sanad daripada sudut bahasa ertinya sandaran dan di dalam Ilmu Mustholahul hadits, ia adalah rangkaian nama para perawi yang meriwayatkan sesuatu yang dikatakan hadits.

Apabila dikatakan “dan apa yang diriwayatkannya” maka apa yang diriwayatkan digelarkan “matan” dalam Ilmu Mustholahul hadits.

Kesimpulannya, Ilmu Mustholahul hadits bersekitar pada perbahasan Sanad dan Matan sesebuah hadits. Untuk menguasai Ilmu Mustholahul hadits, seseorang itu perlu mengetahui istilah-istilah yang digunakan terhadap sanad dan matan, yakni istilah yang digunakan terhadap para perawi dan apa yang diriwayatkannya, yang telah diistilahkan dengan berbagai istilah yang secara umumnya telah disepakati dan digunakan oleh ulamaa dari zaman Tabi‘ien lagi.

A. Sanad ( سند ):

Sanad hadits: Rangkaian para perawi di dalam satu periwayatan hadits misalnya:

Kata Al-Imam Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’iel Al-Bukhāriy: “Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair (Al-Makkiy) telah meriwayatkan kepada kami daripada Sufyān (bin ‘Uyainah) yang telah meriwayatkan kepadanya daripada Yahyā bin Sa’ied Al-Anshoriy, yang telah memberitakan kepadanya daripada Muhammad bin Ibrāhiem At-Taimiy yang memberitakan bahawa beliau telah mendengar ‘Alqamah bin Waqqāsh Al-Laitsiy mengkhabarkan: Aku telah mendengar ‘Umar bin Al-Khatthob menyampaikan di atas mimbar: Aku (‘Umar) telah mendengar Rasulallah bersabda: Innamal a’maalu bin niyyaat (Hanyasanya amalan-amalan itu menjadi sah dengan adanya niat-niat)…

Sanad atau rangkaian para perawinya terdiri dari para perawi yang nama mereka digarisbawah. Dari Imam Al-Bukhaariy sehinggalah Sahabat Nabi, ‘Umar bin Al-Khatthob .


B. Matan ( متن ):

Matan hadits: Isi periwayatan itu tadi; dengan selesainya disebutkan sanadnya maka matan hadits disebutkan, yakni kata-kata Nabi , perbuatan Nabi dan taqrier baginda (akurnya Nabi terhadap perbuatan Sahabat dan tidak menegurnya) yang menjadi isi/kandungan suatu periwayatan. Misalnya, contoh di atas yang mana matan hadits tersebut adalah sabda Rasulullah :

“Innamal a’maalu bin niyyaat…”

Adakalanya yang menjadi matannya adalah perbuatan Sahabat dan kata-kata Sahabat atau perbuatan/kata-kata Tabi’een. Maka ini pula adalah makna matan secara umum. Begitu juga kata-kata para Imam/‘Ālim di dalam kitab-kitab yang kemudiannya disyarahkan oleh ulamaa lainnya.


2) Kedudukan kitab Diwan as-Shafi'ie

Diwan as-Shafi‘ie bukannya sebuah kitab muktamad untuk dijadikan pegangan bahawa ia adalah sebenar-benarnya ajaran al-Imam Muhammad bin Idries as-Shafi‘ie (150-204H). Itulah sebabnya penting bagi seseorang membaca muqaddimah sesebuah kitab sebelum menyelami isinya, apatah lagi mengambilnya sebagai sandaran dan rujukan. Bukannya Imam as-Shafi‘ie sendiri atau murid langsung kepada beliau seperti Imam Rabie’ bin Sulaiman atau al-Muzaniy atau Abu Tsaur dan seumpama mereka yang mengumpulkan syair-syair yang dinisbahkan kepada Imam as-Shafi‘ie ini dengan diberi judul “Diwan as-Shafi‘ie ”.

Kitab pertama “Diwan as-Shafi‘ie ” muncul pada tahun 1062H yang dikumpulkan oleh Ahmad al-‘Ajmie (wafat: 1086H) dengan judulnya: “Natiejat al-Afkar fiema yu‘za ila al-Imam as-Shafi‘ie min al-Asy‘ar”. Beliau memberi judulnya demikian dengan menggunakan perkataan “yu‘za” ertinya yang disebutkan atau dikatakan atau dinisbahkan (masih perlu dipastikan benar atau tidak penyandarannya kepada) Imam as-Shafi‘ie . Maka beliau bermaksud dengan judulnya agar difahami ia tidak muktamad dan perlu dilakukan kajian lanjutan untuk memastikan syair-syair ini benar-benar kata-kata Imam Shafi'ie.

Kemudian Muhammad Mustafa asy-Syadziliy, seorang pekerja di percetakan Dar al-Kutub al-Misriyah, yang melakukan saringan, memilih syair-syair tertentu daripada kitab “Natiejat al-Afkar” itu tadi dan menjadikannya sebuah kitab lain, dengan saringannya itu, dengan judul: “al-Jauhar an-Nafies fie al-Asy‘ar Muhammad bin Idries” yang diterbitkan pada tahun 1321H di Mesir. Saringannya itu adalah berdasarkan apa yang benar/sahih sahaja, di sisi beliau, asy-Syadzili. Yang demikian itu menurut prinsip-prinsip peribadinya dalam menilai benar salahnya penyandaran riwayat syair itu kepada Imam as-Shafi‘ie dan apa yang dirasakannya benar.

Setelah itu Muhammad Ibrahiem Haibah pula mengumpulkan “Diwan as-Shafi‘ie ” yang dicetak pada tahun 1329H. Beliau menyatakan dalam pendahuluan kitabnya ini bahawa beliau telah mengumpulkannya daripada berbagai kitab.

Mulai daripada saat itu, para pencetak dan penerbit buku, berlumba-lumba menghasilkan dan mengedarkan “Diwan as-Shafi‘ie ” yang masih perlu dikaji dan diteliti daripada sudut kebenaran dan kebatilannya untuk disandarkan atau dikaitkan kepada peribadi mulia Imam as-Shafi‘ie , antaranya dengan mendapatkannya daripada sumbernya yang asli, seperti Adab as-Shafi‘ie wa Manaqibuhu oleh ar- Razi (240-327H), Manaqib as-Shafi‘ie oleh Imam al-Baihaqi dan judul yang sama oleh masing-masing; al-Fakhru Razi (Fakhruddien ar-Razi 543-606H) dan al-Munawiy.


3) Kritik syair dari sudut sanad


Syair yang diungkapkan di atas memang benar wujud di dalam kitab Diwan as-Shafi'ie sebagaimana telah kami temui di bawah.
Sumber: Diwan as-Shafi'ie, hlm. 42-43 (cetakan Darul Ma’rifah, Beirut – 1426H)


Syair yang dikatakan bersumber dari Imam Shafi’ie rahimahullah ini telah dimuatkan TANPA SANAD. Mengikut notakaki kitab tersebut, ia telah dikutip dari kitab “al-Jauhar an-Nafies” halaman 14 dan ia adalah karya Muhammad Mustafa asy-Syadziliy, seorang pekerja di percetakan Dar al-Kutub al-Misriyah, pada tahun 1321H.

Ia tiada sandaran lain seperti misalnya bersumber daripada Manaqib as-Shafi'ie karangan Imam al-Baihaqiy atau lainnya. Maka kita tidak dapat meyakini bahawa ia adalah ajaran dan wasiat imam besar as-Shafi'ie kerana tiada sandaran lain yang menyokongnya, apatah lagi ia hanyalah hasil karya seorang pekerja syarikat percetakan, bukan seorang 'alim yang di-i'tiraf ilmunya.

Jika benar syair ini sahih dari Imam Shafi’ie rahimahullah, ingin kami meminta sanadnya yang bersambung hingga kepada Imam Shafi’ie rahimahullah.

Dari Ibn Sirin rahimahullah, yang berkata, “Dulu mereka tidak pernah mempertanyakan tentang Sanad, namun tatkala terjadi fitnah, mereka mengatakan, ‘Tolong sebutkan kepada kami para perawi kalian!’ Lalu dilihatlah riwayat Ahlussunnah lantas diterima hadits mereka. Demikian pula, dilihatlah riwayat Ahli Bid’ah, lalu ditolak hadits mereka.” (Muqaddimah Sahih Muslim)

Seandainya pihak yang ingin menyokong pendapatnya dengan berpandukan ajaran dan wasiat Imam as-Shafi‘ie dengan apa yang ada di dalam “Diwan as-Shafi‘ie” yang telah kita fahami kedudukannya yang sebenarnya, maka mengapa tidak dinukil syair berikut?
Sumber: Diwan as-Shafi'ie, hlm. 88; al-Jauhar an-Nafies: hlm. 45, Tabaqat as-Shafi‘iyah: 1/297 (cetakan Darul Ma’rifah, Beirut – 1426H)

Alangkah baiknya jika mengingati wasiat al-Imam as-Shafi‘ie sendiri mengenai kepentingan membuat kesimpulan dengan mengumpulkan sebanyak-banyak riwayat yang sahih seperti yang beliau jelaskan dalam kitab beliau ar-Risalah dan Ikhtilaf al-Hadiets.

Abdullah bin Mubarak mengucapkan kata-katanya yang sangat masyhur iaitu:

‫ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

"Sanad itu sebahagian daripada agama. Tanpanya siapa sahaja akan mengatakan apa yang dia mahu kata." (Sahih Muslim, hal. 9)


3) Kritik syair dari sudut matan

Dari sudut matan syair tersebut pula, ia bercanggah dengan kata-kata Imam Shafi’ie rahimahullah sendiri.

a) Percanggahan 1 - Kata-kata Imam Shafi’ie membenci tasawuf dan golongan sufi

- “Kalau seorang lelaki bertasawuf pada awal pagi, tidak sampai waktu Zohor kamu akan mendapati dia sudah menjadi bebal.” (Manaqib as-Shafi’ie karya Imam al-Baihaqi dan Talbees Iblees karya Imam Ibn al-Jauzy)

- "Aku tidak pernah melihat seorang Sufi yang berakal walau sekalipun..." (Diwan as-Shafi'ie, al-Hikam as-Shafi'iyah dan Manaqib as-Shafi’ie karya Imam al-Baihaqi)

- “Seorang sufi tidak menjadi sufi melainkan ada padanya empat sifat: sangat malas, banyak makan, banyak tidur, banyak cakap kosong.” (Manaqib as-Shafi’ie karya Imam al-Baihaqi)

- “Tidak ada seorang pun melazimi golongan sufi selama 40 hari, kemudian akalnya boleh kembali (seperti sediakala).” (Talbees Iblees karya Imam Ibn al-Jauzy)

b) Percanggahan 2 - Kata-kata Imam Shafi’ie yang menafikan beliau pernah bersumpah dengan nama Allah
Sumber: Manaqib as-Shafi'ie, 2/164


- "Aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah walaupun sekali". (Manaqib as-Shafi’ie, Imam al-Baihaqi 2/164)
Sumber: Tawali at-Ta'sis li Ma'ali Muhammad Bin Idris, Ibn Hajar al-Asqalani, hlm. 121


- "Aku tidak pernah berbohong dan aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan benar atau sebaliknya". (Manaqib Tawali at-Ta'sis li Ma'ali Muhammad Bin Idris, Ibn Hajar al-Asqalani, hlm. 121)

Malah, penafian-penafian beliau ini sangat masyhur sehingga telah diriwayatkan oleh begitu ramai para ulama lain seperti Abu Nu’aim al-Asfahani, Ibn Asakir, Imam an-Nawawi, Imam ad-Dzahabi dan Imam as-Subki rahimahumullahu ajma’in.

Riwayat-riwayat yang telah kami sajikan bersumber dari ulama muktabar ahlussunnah wal jamaah yang digelar ulama hadith. Riwayat-riwayat tersebut dilengkapi dengan rantaian sanad yang bersambung hingga ke Imam Shafi’ie rahimahullah.


5) Diwan Shafi'ie diubah oleh Wahhabi?!

Sekali lagi, kami merasa amat lekeh untuk menjawab tuduhan melulu sedemikian yang tiada nilai 'adil dan 'ilmiah.
Telah terlalu lama masyarakat awam dimomok-momokkan dengan istilah Wahhabi semenjak berlakunya tragedi Sept 11 dengan niat supaya sebahagian pihak dapat dinaiktaraf sebagai tokoh-tokoh terbilang dengan mempromosikan aliran sufi yang menafikan kewujudan jihad al-qital (perang) dan berselindung daripada membentangkan sesebuah isu secara ilmiah.

Sebenarnya, telah terdapat usaha untuk men-tahqiq (semak/verify) setiap bait syair yang disandarkan kepada Imam Shafi'ie dan menghadkan Diwan as-Shafi'ie hanya dengan bait-bait syair yang sahih sandarannya sahaja kepada Imam Shafi'ie.

Diwan Syafie yang dikumpulkan dan ditahqiq oleh Professor Dr. Mujahid Mustafa Bahjat telah dicetak pada tahun 1986, 1999 dan 2003. Beliau telah meraih Sarjana Muda (BA) di Universiti Baghdad dan Masters serta PhD di Universiti al-Azhar.

Kelulusan tinggi al-Azhar juga Wahhabi? Apakah agaknya kelulusan pihak-pihak yang suka mencerca dan menghina dengan istilah Wahhabi ini?

Betapa mudahnya celaan Wahhabi itu dilontarkan! Allahul Musta'an. Semoga Allah melindungi kami dari tikaman lidah mereka.

Wallahu Ta‘ala a‘lam. Wallahu waliyut Taufieq. Walhamdulillah bini‘matihi tatimmu as-Salihat.

Kajian dan susunan oleh Ustadz Abu Mazaaya


*Muhammad Mazdiuky Md Ishak adalah seorang pelajar tercicir dari Universiti Islam Madinah. Beberapa tahun kemudian, beliau tercicir juga dari kursus Diploma Pengajian Islam kelolaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau juga seorang pengamal Aurad Muhammadiah. Amalan ini telah difatwakan sesat oleh beberapa negeri di Malaysia, malah kitab "Aurad Muhammadiah" telah disekat oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) kerana ia mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan syariat Islam dan mengelirukan masyarakat Islam.

comment 0 comments:

Post a Comment

Delete this element to display blogger navbar

 
© 2011 Sufism.sg